VYSTOUPENÍ SOUDRUHA BUREŠE ZA KČP DNE 1.5.2017 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

28. 5. 2017

Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi,

dovolte mi prosím, abych Vás všechny pozdravil u příležitosti oslav Svátku práce jménem Klubu českého pohraničí-Okresní rady KČP okresu Ústí nad Orlicí. KČP je občanské sdružení-nyní tzv.zapsaný spolek, který si letos - v roce 2017- připomíná a připomenekonkrétně dne 3.června shromážděním ve Žďáru nad Sázavou 25.výročí vzniku KČP.

Z deseti vlastenců, kteří v pohraničním Chomutově r.1992 založili KČP na protest proti omluvám V.Havla sudeťákům za tzv.vyhnání, se stala jedna z nejpočetnějších vlasteneckých organizací v naší zemi. Celé toto období až dosud bylo a je naplněno cílevědomou prací mnoha set funkcionářů a tisíců členů k zachování objektivnosti dějin zejména ve vztahu k Německu.

Na činnosti KČP se aktivně podílejí českoslovenští pohraničníci sdružení v sekcích ochránců čs.státních hranic KČP. Vznik pohraniční stráže na základě zákona o ochraně státních hranic 11.7.1951 jsme si připomněli v loni - v roce 2016 - již 65.výročím. Sekce ochránců čs.státních hranic jsou dnes jediné, které se starají o udržení a nebo i obnovení pietních míst, kde tehdejší pohraničníci při výkonu služby položili život při střetu s narušiteli hranice. A přesto se pohraničníci stali obětním beránkem nových vykladačů dějin. Útoků na pohraniční stráž jsme byly svědky mnohokrát, hodí se vždy, když se ve společnosti něco chystá, třeba volby, budou se hodit i letos v období před podzimními parlamentními volbami.

Vážení přátelé, ústředním heslem KČP je : „ jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celánaše vlast ". Heslo nanejvýš aktuální, ale jak jeho obsah naplnit a mít možnost trvale ovlivňovat. Otevřeně si řekněme, že velmi těžko. Za vším děním v neprospěch ČR lze hledat snahy Sudetoněmeckého lansmanšaftu. To, že již nedosáhnou zrušení tzv.Benešových dekretů jim je jasné. A tak změnili taktiku. Prohlásili, že se vzdávajímajetkových nároků a soustředili se zejména na získání zemědělské půdy. Zpočátku prostřednictvím nastrčených vlastníků v ČR, posléze zrušením zákazu nákupu půdy pro cizince pak dalo možnost už postupovatneomaleně. Velmi konkrétně, s použitím faktů a zhodnocení současné situace popsal tento problém JUDr.Jiří Chmelarčík na konferenci 16.2.2017 věnované sudetoněmecké problematice, ve svém vystoupení publikovaném v Hraničáři, zpravodaji klubu pohraničí Čech, Moravy a Slezska . Dovolil jsem si do svého vystoupení použít právě fakta o nákupu zemské půdy na západě Čech. Uvádí, že z dostupných veřejných údajů zem.evidence zjistil, že na úseku od Rozvadova po Cheb dle vlastnických vztahů firem vlastnících více jak 5000 ha je více jak 25 000 ha v cizých rukou, z toho 3x Němci a 2x Holanďané. Co k tomu říct - snad jen to, že návrh poslanců KSČM na přednostní nákup zem.půdy pro nájemce, případně odkup státem byl označen za znárodňovací snahy, návrh byl doslova rozcupován. Z výše zmíněných faktů je jasné proč a kdo má na tom zájem. A to ještě nevíme, ale asi tušíme kde skončí půda z církevních restitucí.

Aktivita KČP je různorodá. Mimo teoretické platformy a organizování odborných seminářů každoročně organizuje vzpomínková setkání k historicky významným událostem ať už celonárodního nebo i místního významu. Krajské, okresní, městské i místní KČP připravují i na letošní rok množství akcí pro veřejnost, kterými se přiblíží našim občanům a obohatí celkovou činnost KČP na našem okrese. Rovněž se prezentuje při různých příležitostech. Např.příští týden 8.5. ve Srubech při oslavě Dne vítězství při setkání u hrobu partyzána Saši Bogdanova. Počátkem července se uskuteční vzpomínkový akt na pietním místě zavraždění strážmistra Fendrycha v Končinách (katastr obce Němčice). Strážmistr Fendrych je jedna z obětí záškodnické činnosti po skončení 2.světové války. Další aktivitou je účast KČP na shromáždění na Lázku počátkem srpna. Na shromáždění organizovanémna památku SNP a partyzánských bojů na pomezí Moravy a Čech, kdy jména ze širokého okolí jsu zvěčněna na památníku na vrcholu Lázku zavlaje u něho vlajka Podorlického klubu KČP spolu s vlajkami KČP ze sousedních okresů Svitavy a Šumperk. Zástupci klubu se aktivně účastní všech významných akcí pořádaných v rámci ČR - např. v Choustníkově Hradišti u hromadného hrobu nacistických obětí pochodu smrti ke konci 2.světové války. Dále shromáždění v Ležácích koncem června. Úspěšná je i spolupráce se slovenskými přáteli. Jednou z těchto akcí je každoroční setkání počátkem září ve Varíně - památníku bojů proti Banderovcům. Následně pak shromáždění občanů u pomníku Francouzských partyzánů pod starobylým hradem Strečno na počest SNP - letos již po 73. To bylo jen několik příkladů celonárodních aktivit KČP, které svou účastí zástupci z orlickoústecka podporují.

Vážení přátelé,

slavíme dnes sice Svátek práce, ale pro vládnoucí garnituru dnešní ČR, ale i tzv.světovládce, obyčejná lidská, tzv.námezdní práce, která vytváří základní hodnoty k životu, moc neznamená. Kdy se např.v televizním zpravodajství něco dozvíme z nějaké továrny nebo zemědělského provozu. Zprávy jsou plné kriminality, násilí, případně ze života tzv.celebrit. Obyčejný člověk se vytratil, maximálně jsou schopni dohadovat se o výši minimální mzdy. Protože KČP je levicově orientované občanské sdružení, jsme dnes tady s Vámi na akci pořádané KSČM, která jediná organizuje tyto akce k oslavě práce - Svátku práce. KSČM je také jedinou politickou stranou, která KČP podporuje. Je nám tedy ctí, že můžeme při této příležitosti jako zástupci KČP vystoupit a seznámit tak účastníky shromáždění s činností a posláním klubu. A to nejen tady v Ústí nad Oricí, ale i na mnoha dalších místech republiky.

Vážení přátelé, rád bych Vám v závěru svého vystoupenípopřál vše nejlepší, hodně zdraví a protože začíná květen - měsíc lásky - tedy hodně lásky a porozumění v kruhu svých blízkých v rodině a přátel, bez kterých si život těžko představit.

Děkuji za pozornost.