Volební program KSČM do Zastupitelstva obce Těchonín

19. 9. 2018

Vážení spoluobčané,                                                                                 

Komunistická strana Čech a Moravy obce Těchonín oceňuje práci zastupitelů v minulém volebním období a věří, že zastupitelé za KSČM budou i nadále pracovat pro občany a podílet se na rozvoji obce.

Při zvolení do zastupitelstva obce budeme podporovat a prosazovat:

Služby

● zachování pracoviště pošty, případně zřízení služby Partner

● zachování prodejen potravin v Těchoníně a Celném, prodejní dobu dle potřeb občanů

● zachování autobusových a vlakových spojů, návrhy a podněty pro zlepšení

Životní prostředí

● rozšiřování separace odpadů, sběr bioodpadů a jejich likvidaci bez zvýšených finančních nároků na občana

● zachování, udržování a rozšiřování zelených ploch, péči o památná místa

Bydlení

● udržování, opravy a v případě potřeby výstavbu nových nájemních bytů pro mladé rodiny a seniory, reinvestování 70 až 80% finančních prostředků získaných z čistého nájemného pro tyto účely, opravu objektu čp. 95 pro účely bydlení zcela nebo částečně

● přípravu stavebního místa, sídliště U kasáren, pro výstavbu rodinných domků, provedení průzkumu zájemců o výstavbu na tomto místě, což je nutné z důvodu finančního zajištění

● zachování všech nájemních bytů, zamezení jejich případného prodeje

Školství, kultura, sport

● materiální zabezpečení školských zařízení, dostupnost stravování žáků

● vydávání místního zpravodaje - čtvrtletníku Těchonínské listy i nadále, činnost klubu důchodců, činnost kočovné divadelní společnosti Bouda, finanční podporu pro kulturní a sportovní činnosti v obci

● udržování a modernizaci stávajících sportovišť, udržování a zlepšování podmínek pro aktivity dětí a mládeže k využití volného času formou sportovních a zájmových činností ve škole a zájmových kroužcích

Doprava, veřejné osvětlení, požární ochrana

● udržování, opravy a rekonstrukce místních komunikací, opravy a výstavbu chodníků

● dopravní a technická opatření směřující k zamezení nedodržování rychlosti vozidel projíždějící po hlavní silnici obcí, opatření k zvýšení bezpečnosti chodců na této silnici a na místních komunikacích

● udržování a včasné provádění oprav veřejného osvětlení, jeho modernizaci, v odůvodněných případech jeho rozšiřování, přizpůsobení doby svícení příjezdu prvního vlaku ráno a posledního vlaku večer

● zabezpečení dobrovolného hasičského sboru materiálně, výstrojí a výzbrojí dle potřeby

Podíl občanů na správě obce

● věcné a průhledné informování občanů o rozhodování a hospodaření s finančními prostředky

● zastoupení občanů v samosprávných orgánech obce, ve výborech zastupitelstva a komisích, zapojování občanů do řešení problémů obce

Vážení spoluobčané, budeme prosazovat náš program, obhajovat vaše zájmy a řešit problémy obce. Program je otevřený vašim dalším návrhům a námětům, o kterých se s vámi chceme radit.

Děkujeme za Váš hlas.