Nepodmíněný základní příjem - víc než podmíněná sociální dávka

22. 11. 2020

Nepodmíněný základní příjem,   jiný způsob sociální sítě.

 

Prohlubování sociálních rozdílů ve společnosti, obecně vyjadřované termínem "rozvírání nůžek mezi bohatými a chudými" . 

Ve společnosti ve které jsou hluboké sociální rozdíly, nemůže fungovat žádný druh demokracie.

Chudí nemohou využívat svých práv, v rámci demokracie, jsou svojí ekonomickou situací zatlačováni do pozice pouhých "pozorovatelů" dějů kolem sebe. Reálně se musí prioritně zajímat o své "bytí",  v rámci filozofie "všedního dne". To znamená boj o "střechu nad hlavou", obživu, prostředky na vzdělávání svých dětí, a jiné základní potřeby života . Narůstající počet anomických sebevražd  /pocit nemožnosti změnit svůj sociální stav, život/. Vždy charakterizuje prohlubující se sociální rozdíly ve společnosti. A zároveň narůstající možnost sociálních konfliktů.

Jednou z hlavních příčin ekonomické nerovnosti ve společnosti, která funguje v režimu, tržních ekonomických vztahů, je nevyrovnanost trhu práce a možností investování všech ekonomických skupin obyvatelstva.

 

Teorie projektu sociálně-politického modelu " Nepodmíněný základní příjem".

"Usilovali jsme o to, abychom práci zmechanizovali, abychom člověka osvobodili, a zanedlou si budeme stěžovat, že nemáme pracovní místa Protože velmi nesměle se ocitáme v technologické revoluci 4.0 , to znamená robotizace a vstup umělé iteligence která sníží potřebu práce člověka. A nikdo neřekne: Ano, hrome, právě proto posledních 100 let lidé těžce pracovali, abychom už takhle pracovat nemuseli. Nepodmíněný základní příjem, je sociálně- politický model přerozdělování prostředků, ve kterém naprosto každý občan, nezávisle na své ekonomické situaci či jiných podmínkách, získává rovnocenný základní příjem zajišťující důstojné a kulturní postavení ve společnosti. Spravedlivý podíl bohatství země, na které se narodil a kterou sdílí s ostatními spoluobčany. Model též řeší sjednocení daní, jež se nabalují na produkt či službu během dlouhé cesty ke spotřebiteli v jednu komplexní daň uplatňovanou až na konci řetězce.

 

Listina práv a svobod v článku 6. odst 1. stanoví, že každý má „ PRÁVO NA ŽIVOT“.

Toto ustanovení není naplněno ekonomickým nástrojem. Současný systém sociálních dávek nesplňuje povinosti státu zajistit občanům toto PRÁVO NA ŽIVOT. Tím se toto ustanovení Listiny práv a svobod a Ústavy ČR dostalo jen do politické roviny a neplní svoji funkci.

Svoboda totiž spočívá nejen na právech a možnostech, ale také na prostředcích, jak jí dosáhnout. Lidé se základním příjmem by mohli využít příležitostí, kterých by jinak využívat nemohli. Tím by se zvýšila jak rovnost, tak i svoboda občanů. Pokud by byl základní příjem zaveden v dostatečné výši, všichni občané by skutečně mohli mít rovně podmínky  a bylo by naplněno jedno ze základních ústavních práv, právo na život, a také právo na důstojný život, což bohužel zatím všichni lidé nemají, neboť například bezdomovci v zimě umírají venku mrazy, což státem /politickým režimem/ je přehlížený zločin proti humanitě a lidskosti. mnozí lidé žijí ve velmi nedůstojných podmínkách v chudobě a pod oficiální hranici chudoby. V ČR je pod hranicí chudoby 1 milion jednotlivců a 24  000 bezdomovců.

 

 

 Podpořte podpisem tuto petici pro zavedení " Bezpodmínečného základního příjmu" v celé EU

https://cs.eci-ubi.eu/

 

Zavést v celé EU bezpodmínečný základní příjem, který každému zaručí hmotnou existenci a příležitost participovat na společnosti. Tohoto cíle bude dosaženo v rámci pravomocí, které EU udělují Smlouvy.
 

Cíle:
Žádáme Evropskou komisi, aby předložila návrh bezpodmínečného základního příjmu platného v celé EU, jež by snižoval regionální rozdíly s cílem posílit hospodářskou, sociální a teritoriální soudržnost v EU.
Tím bude realizován cíl formulovaný ve společném prohlášení Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise z roku 2017: V zájmu boje proti nerovnosti budou „EU a její členské státy rovněž podporovat efektivní, udržitelné a spravedlivé systémy sociální ochrany, aby zaručily základní příjem“.

 

Umožnila by vám i vašim dětem, že by jste nemuseli čekat na milodary ze současné již přežité " sociální sítě" různých sociálních dávek. Je to záchrana v důsledku zavádění technologické "revoluce" 4.0 , která zavede místo lidské práce, " práci robotů a umělé inteligence a tím totální úbytek potřeby lidské pracovní síly.

Současný stav podpisů v jednotlivých státech EU, je potřeba sebrat 1 milion podpisů. Tabulka se aktualizuje každých 15 minut.

  Table is updated every 15 minutes   sipka-do-leva.gif

 

Autor: 
M.V.